Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Přijímání dětí do školky

Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti tříleté a starší ze spádové oblasti mateřské školy. (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017)


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od 2 let. Je-li volná kapacita, lze tedy k předškolnímu vzdělávání přijmout i dítě mladší 3let.


Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci. (§50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů)


U dětí, pro které je vzdělávání povinné, nemusí zákonný zástupce dokládat, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2024  předškolní vzdělávání povinné.

 

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než  90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než  90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby stanoví ředitel školy mezi 7. a 9. hod. a uvede ve školním řádu.

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá  případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Termín  zápisu pro školní rok  2024/2025 je 2. 5. 2024 v době  od 10,00 – 12,00 a od 13,00 – 16,00 hod.

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem v době k tomuto účelu vymezené.
 • Zákonný zástupce obdrží formuláře k přijetí dítěte, podle potřeby poskytne vedení MŠ i další sdělení o dítěti.
 • Doklady k zápisu -  vyplněnou a podepsanou žádost, rodný list dítěte, potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře (formulář Vyjádření lékaře ) doručí rodiče zpět do MŠ co nejdříve, nejpozději do 14. 5. 2024.
 • Při podání přihlášky je třeba dodat originály: rodného listu, občanského průkazu zákonného zástupce a dokladu o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců.
 • V případě dítěte s potřebou podpůrných opatření je třeba dodat doporučení poradenského pracoviště ( SPC, PPP..) 
 • K zápisu dítěte – cizince –  zákonný zástupce přinese doklad o přechodném pobytu dítěte
 • Všechny žádosti doručené do MŠ v tomto termínu vyřizuje ředitelka najednou po uplynutí doby zápisu.
 
Dne 2. 5. 2024 si můžete vyzvednout tištěné dokumenty k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve vámi vybrané mateřské škole. K dispozici budou zároveň na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.
Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, kterému bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy) poskytuje mateřské škole nezbytné údaje pro zápis dítěte, které jsou určující pro rozsah náležitostí, a to:
 • jméno (případně jména) a příjmení žadatele (dítěte) a zákonného zástupce
 • datum narození dítěte
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování dítěte a zákonného zástupce
 • údaj, zda dítě má speciální vzdělávací potřeby, příp. jaké;
 • u dětí mladších 5 let škola vyžaduje doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 
 •  Nahlédnout do spisu mohou zákonní zástupci  dne 17.5. 2024 v době od 9 -11 hodin.

 

Správní orgán zastoupený ředitelkou školy vydá v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů, rozhodnutí. 

ROZHODNUTÍ

Po ukončení zápisu vydá ředitelka do 30 dnů rozhodnutí, zda dítě k docházce do MŠ bude nebo nebude přijato.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšeno dne 31. 5. 2024 na nástěnce ve vstupním vchodu budovy A a na webových stránkách naší školy.

 

Uchazeči budou vedeni pod registračním číslem, které  jim bude přiděleno nu zápisu a které mají na přihlášce.

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje odboru školství mládeže a tělovýchovy, který o odvolání rozhodne.

 

Odvolání se podává písemně u ředitelky zdejší MŠ. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí / po zveřejnění rozhodnutí /, nejpozději však po uplynutí 10 dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Kadaň

 

Zastupitelstvo města Kadaň se na svém zasedání dne 9. 2. 2017 usnesením č. 11/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) a § 179 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol

 

Školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Kadaň (dále jen „školský obvod“) se stanovují takto:

[1]:

 

a) školský obvod Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, tvoří náměstí a ulice nebo jejich části v místní části Kadaň:  Pastýřská studánka, Dvořákova, Jungmannova, Mírové náměstí, Komenského, Čsl. Armády, Jana Švermy, Chomutovská č. p. 1255 až 1260, 1262 až 1265, 1266 až 1273 a 1276, Čechova, Lázeňská, Tyršova, Žatecká, Boženy Němcové, Kpt. Jaroše, Löschnerovo nám.;

 

b) školský obvod Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: Hřbitovní, Věžní, Sukova, Zeyerova, Skalní, Žitná, Polní, Obr. Míru, Ovesná, Jitřní, Rokelská, Pokutická, Ječná, Javorová, Říční, Sládkova, Průmyslová, Borová, Topolová, Jedlová, Habrová, Lísková, Lipová, Luční, Sluneční, Jezerka, Nové Nádraží, Vinohrady, Koželužská č. p. 1503 až 1506, Želinská;

 

c) školský obvod Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice v místní části Kadaň: ul. Budovatelů, Březinova, Havlíčkova, T. G. Masaryka, Václava Havla, Pionýrů, Klášterecká, Brožíkova, Alešova, Mánesova, Máchova, Jiráskova, Nerudova, Raisova, Fibichova, V Zahrádkách, Na Strážišti, Strmá, Pod Sv. kopečkem, Vrchlického a dům č. p. 169 v místní části Prunéřov;

 

d) školský obvod Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: Golovinova č. p. 1326 až 1330, 1338 a 1340 až 1354, Husova, Bystřická, Třešňová, Chomutovská č. p. 568, 853, 998, 1364, 1365, 1899, 1232 až 1243, 1289, 1361, 1567 až 1574, 1248 až 1253, 1491, 1618 až 1623 a 1998, Nad Nemocnicí, Příčná, Zahradní, Prunéřovská a dům č. p. 265 v místní části Prunéřov;

 

 

e) školský obvod Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: Golovinova č. p. 1312 až 1318, 1355 až 1360 a 1559, Nová Kolonie, Na Průtahu, Na Podlesí, Poštovní, Chomutovská č. p. 1277 až 1288 a dům č. p. 377 v místní části Prunéřov.

Článek 2

Stanovení části společného školského obvodu mateřské školy


Na základě uzavřené dohody obcí[2] o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy[3] je část území města Kadaň vymezená:


a) místními částmi nebo jejich částmi: Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Nová Víska, Pokutice, Prunéřov (s výjimkou domů v místní části Prunéřov uvedených v čl. 1), Zásada u Kadaně, Tušimice a Úhošťany a


b) ulicemi nebo jejich částmi v místní části Kadaň: ul. U Stadionu, Chomutovská č. p. 1042 – 1043, 1194 až 1199, 1217 až 1222, 1200 až 1210 a 1229 až 1231, Koželužská č. p. 1507 až 1523, 1. máje, 5. května, Školní, Na Příkopě, Červeného Kříže


částí společného školského obvodu Mateřské školy, ul. Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace (se sídlem Školní 1479, 432 01, Kadaň) zřízené městem Kadaň.

Článek 3

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

…………………………………… ……………………………………
PaedDr. Jiří Kulhánek starosta Mgr. Jan Losenický místostarosta

 

[1] školský obvod spádové mateřské školy se v souladu s § 16 odst. 9, § 178 odst. 4 a § 179 odst. 3 školského zákona nevymezuje pro Základní školu a mateřskou školu při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, přestože ji město Kadaň rovněž zřídilo

[2] Kadaň a Rokle

[3] ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona